• Ben as Frankie Valli - Quinn Artistes Entertainment UK

  Ben as Frankie Valli

  • Dazzling Diamonds Comedy Drag Show - Quinn Artistes Entertainment

  Dazzling Diamonds Comedy Drag Show

  • Kevin as Elton John - Quinn Artistes Entertainment UK

  Kevin as Elton John

  • Groove Federation - Quinn Artistes Entertainment UK

  Groove Federation

  • The Mexikings Mariachi band UK based

  The Mexikings Mariachi band

  • Roy Orbison tribute act

  Roy Orbison tribute

  • Rocking Queen tribute band - Quinn Artistes Entertainment UK

  Queen tribute band

  • female vocalist Lisa based in Surrey

  vocalist Lisa

  • Frank Sinatra Tribute Paul Based in Surrey

  Frank Sinatra Tribute Paul

  • Male vocalist Ben - Quinn Artistes Entertainment UK

  Male vocalist Ben

  • Absolute function band - Quinn Artistes Entertainment UK

  Absolute function band